Kvaliteet ja keskkond

Kvaliteedipoliitika

BE Group’i ambitsioon on olla usaldusväärne ja pikaajaline äripartner oma klientidele. Meie töötajad annavad endast parima pakkudes kvaliteetseid tooteid ning teenuseid, mis tagavad meie klientide usalduse.

 

·   BE Group on usaldusväärne ja kindel äripartner. Meie pakutud lahendused ja teenused vastavad kliendi vajadustele ja nõudmistele. Algusest peale õigesti tegutsedes rahuldame oma klientide vajadused ja täidame nende nõuded. Sel moel garanteerime me “õige kvaliteedi”.

·   Selleks, et vastata kliendi nõudmistele ja ootustele, informeeritakse meie personali pidevalt uueneva teabega ning osaletakse koolitustel.

·   Töökvaliteedi tagab personali koostöö. “Õige kvaliteedi” tagamiseks annab iga töötaja oma panuse tööprotsessi. 

·   Kvaliteedi garanteerimise programm allub pidevale analüüsile ja kontrollile. See kõik võimaldab meil järjepidevalt tõsta “õige kvaliteedi” kontseptsiooni. 

Keskkond

Alates 1999. aastast vastab BE Group rahvusvahelistele keskkonnanõuetele SS-EN ISO 14001. Nüüdseks on keskkonnapoliitika meie töö üheks vääramatuks koostisosaks.  Keskkonna baasuuringud, meie ettevõtte poliitika, äriaspektide kindlaksmääramine ja hinnang aitab püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, mis omakorda jagunevad  tegevusplaanideks. Tegevusplaane vaadatakse pidevalt üle, neid hinnatakse ja vajadusel muudetakse. Süstemaatiline faktide ja näitajate kogumine aitab kaasa edusammudele keskkonnatöö vallas.

 

Nüüdseks on meil keskkonnapoliitika arendamiseks baas loodud. Meie järgmiseks väljakutseks on luua süsteem, mis võimaldaks hinnata pidevalt toimuvaid positiivseid muutusi ja meie arengut keskkonna jätkusuutlikkuse tagamise teel.

 

Vaata sertfikaati: Kvaliteedisertifikaat ISO 1400

BE Group’i keskkonnapoliitika

Me kohustume:

·    Oma tegevuses lähtume keskkonna-alaste õigusaktide nõuetest

·    Vähendama energia, tooraine ja materjalide kulu

·    Järjepidevalt otsima võimalusi keskkonnale tehtava kahju vähendamiseks ning regulaarselt analüüsima ja kajastama edusamme keskkonna-alases tegevuses.

·    Vähendama reostust, emissiooni ja jäätmete kogust

·    Otsima võimalusi investeeringuteks, mis muudaksid keskkonna puhtamaks, tehes sealjuures vajalikke muudatusi nii tootmisprotsessides kui seadmetes

·    Hoidma töötajate keskkonnateadlikkust kõrgel tasemel, osaledes selleks pidevalt vastavatel koolitustel

·    Dokumenteerima meie ettevõtte keskkonna-alast tegevust ning teavitama oma töötajaid selle tulemustest, samuti esitama objektiivseid aruandeid väliskontrollorganitele

·    Olema täielikult ettevalmistatud keskkonda kahjustavate tootmisavariidega toimetulekuks

 

Saada see lehekülg E-kirjaga
Olete saatmas lehekülge E-kirjaga "Kvaliteet ja keskkond".
Täitke allpool olev blankett ja vajutage saada
Teie nimi:
 
Teie sõbra E-kirja aadress: