- BE Group sa rozhodla zatvorte
  podnikania na slovenský.
- BE Group has decided to Close 
  the business in Slovakia.