Hållbar utveckling

Uppförandekod

Det är av största vikt för BE Group att tillsammans med sina anställda uppfattas som ett ekonomiskt, socialt, etiskt medvetet och ansvarsfullt företag. BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar vi har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle.

De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild.

Hållbarhetsarbete

BE Groups hållbarhetsarbete handlar om vår strävan att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra vår verksamhet. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan och att koncernen ska uppfattas som en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.
 
BE Group genomförde under 2012 en inventering av verksamheten utifrån ISO 26000 och identifierade ett antal prioriterade fokusområden som bedöms som särskilt viktiga för koncernen. Flera av åtgärderna påbörjades under 2012 och arbetet fortsätter framåt.


Samverkan med nyckelintressenter

Affärspartners (kunder och leverantörer)
BE Group ska tillföra mervärden i form av distribution, lagerhållning och vidareförädling. Bolaget ska agera lyhört och förtroendeingivande för att stärka relationerna med befintliga kunder och attrahera nya. Koncernen strävar även efter att stärka hållbarhetsarbetet hos leverantörer genom dialog och kravställning.
 
Medarbetare
BE Group ska agera på ett ansvarsfullt sätt internt och externt för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. De grundläggande värderingarna är ledord för hur man bemöter varandra i det dagliga arbetet.
 
Samhälle
BE Group vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa arbetstillfällen i den egna verksamheten och hos samarbetspartners. BE Group ska vara en öppen och lättillgänglig aktör som kommunicerar med största möjliga transparens inom ramarna för regler om börspåverkande information.
 
Aktieägare
Be Group ska skapa värden för sina aktieägare genom ett ansvarsfullt och vinstdrivande företagande baserat på koncernens affärsmodell och strategier för lönsamhet.


* ISO 26000 är en internationell standard som definierar vilka områden som ingår i hållbarhetsbegreppet CSR (Corporate Social Responsibility) och som ger rekommendationer kring vad som, utöver gällande lagstiftning,kan göras inom dessa områden.

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Hållbar utveckling".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: