MiljöarbetePrioriterade miljöområden

Transporter
BE Groups mål är att kontinuerligt öka andelen leveranser till våra lager via tåg och båt. När det inte är möjligt sker leveranserna via lastbil. Vi följer upp och beräknar utvecklingen för det transportarbete vi använder vid frakter från leverantörer till oss och vidare från våra anläggningar till våra kund. 
 
Energiförbrukning
Tack vare ett minskat utnyttjande av olja och gas till förmån för fjärrvärme samt konsolidering av antalet anläggningar, har BE Group länge haft en trend av minskande energiförbrukning i de egna anläggningarna. Under de senaste åren har dock trenden planat ut till följd av en ökad andel produktionsserviceförsäljning. BE Groups totala energiförbrukning uppgick till 86 kWh/ton (87) (motsvarande scope 1 & 2 enligt GHG). Under 2018 kommer arbetet fortsätta med bland annat energianvändningskartläggning av våra stora enheter i Sverige och Finland. 
   
Produktionsutsläpp
BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Malmö, Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är mycket effektiv. På samtliga produktionsenheter finns de miljötillstånd som krävs.
 
Avfallshantering
Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Koncernen gör också en noggrann uppföljning av det arbete som leverantörerna av återvinningstjänster står för. 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Miljöarbete".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: