FÖRETAGSANSVAR

ETT ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE SKA GENOMSYRA VERKSAMHETEN

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra hela verksamheten. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt att koncernen ska vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. 

UPPFÖRANDEKODEN

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar vi har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle.

De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild.

Läs vår uppförandekod (engelska): PDF

HÅLLBARHETSARBETET

BE Group har en arbetsgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor. Denna grupp har identifierat ett antal prioriterade fokusområden som bedöms särskilt viktiga för koncernen. Fokusområden är begränsning av klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, kravställning och uppföljning i leverantörskedjan, integrering av hållbarhetsarbete i hela koncernen samt utökad dialog med nyckelintressenter. Hållbarhetsrapporten finns i BE Groups årsredovisning.

Läs vår hållbarhetsrapport: PDF