ÅRSSTÄMMA 2021

ÅRSSTÄMMA 2021

BE Group AB's årsstämma hölls den 20 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning beslutade styrelsen att årsstämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman skedde därför endast genom att aktieägare poströstade.

Pressrelease
Protokoll (pdf)

Relaterade dokument

Kallelse (pdf)
Poströstningsformulär (pdf)
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman i BE Group AB 2021 (pdf)
Ersättningsrapport 2020 (pdf)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (pdf)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) (pdf)