FÖRETAGSANSVAR

ETT ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE SKA GENOMSYRA VERKSAMHETEN

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra hela verksamheten. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt att koncernen ska vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. 

UPPFÖRANDEKODEN

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar vi har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle.

De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild.

Läs vår uppförandekod (engelska): PDF

HÅLLBARHETSARBETET

BE Groups hållbarhetsarbete ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Våra idéer om ett ansvarsfullt företagande tar sin utgångspunkt i företagets värderingar, nämligen att vi ska vara dynamiska, transparenta och hållbara.

Hållbarhetsarbetet bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten och denna hållbarhetsrapport gäller för koncernen och samtliga helägda dotterbolag.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020: PDF