MILJÖ

MILJÖFRÅGOR SOM EN INTEGRERAD DEL AV VERKSAMHETEN

BE Group arbetar aktivt med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten. Vi har en etablerad plattform för att utveckla vår miljöstyrning och utmaningen ligger i mätbara ständiga förbättringar och en positiv utveckling av miljöprestanda. Med vår position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som vi har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. Utöver detta arbetar vi för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Grunden i vårt miljöarbete är en koncernövergripande miljöpolicy. Denna uppdateras löpande och har också utarbetats på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för alla medarbetare att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan minska miljöpåverkan.

Miljöpolicyn säger bland annat att BE Group ska:

  • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
  • Hushålla med energi och resurser.
  • Verka för ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Genom mätningar och revisioner utvärderas rådande miljösituation löpande.
  • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från våra anläggningar minskar.
  • Ta vara på och befrämja möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och förändringar i processer och anläggningar.
  • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor
  • Dokumentera och kommunicera vår miljöarbete till våra anställda, samt ge en öppen och saklig information till externa intressenter. 
  • Ha en lämplig beredskap för att hantera miljöolyckor och oavsiktliga utsläpp till miljön.

I Sverige bedriver BE Group tillståndspliktig verksamhet vid två anläggningar. I Finland är verksamheten vid en anläggning miljötillståndspliktig. Särskilda tillstånd att bedriva verksamhet har också erhållits av koncernens bolag i de länder där sådana tillstånd krävs. Samtliga verksamheter inom koncernen, förutom Lecor Stålteknik, är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

PRIORITERADE MILJÖOMRÅDEN

TRANSPORTER

BE Groups mål är att kontinuerligt öka andelen leveranser till våra lager via tåg och båt. När det inte är möjligt sker leveranserna via lastbil. Vi följer upp och beräknar utvecklingen för det transportarbete vi använder vid frakter från leverantörer till oss och vidare från våra anläggningar till våra kund. 

ENERGIFÖRBRUKNING

Tack vare ett minskat utnyttjande av olja och gas till förmån för fjärrvärme samt konsolidering av antalet anläggningar, har BE Group länge haft en trend av minskande energiförbrukning i de egna anläggningarna. Under de senaste åren har dock trenden planat ut till följd av en ökad andel produktionsserviceförsäljning. Under 2018 fortsätter arbetet med bland annat energianvändningskartläggning av våra stora enheter i Sverige och Finland. 

PRODUKTIONSUTSLÄPP

BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Malmö, Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är mycket effektiv. På samtliga produktionsenheter finns de miljötillstånd som krävs.

AVFALLSHANTERING

Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Koncernen gör också en noggrann uppföljning av det arbete som leverantörerna av återvinningstjänster står för.