ReplicaWatches.to

MILJÖ

MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Stålindustrin står idag för omkring tio procent av världens totala CO2-utsläpp. Även om största delen av dessa utsläpp kommer från själva tillverkningsprocessen, är det av största vikt att alla aktörer – från producenter och grossister till  underleverantörer och transportörer – hjälps åt att minska branschens klimatpåverkan.

Mycket har hänt de senaste åren. Det ställs allt hårdare krav på dokumentation och spårbarhet, och vi ser hur stora stålverk lägger ner mycket arbete och resurser på att utveckla en fossilfri produktion. Genom att samverka och sätta press på våra samarbetspartners bidrar även BE Group till att skynda på denna process.

AGENDA 2030

BE Group har de senaste åren arbetat aktivt med olika hållbarhetsfrågor och har nu påbörjat arbetet med att kartlägga verksamheten utifrån de globala målen I Agenda 2030. Av de 17 mål som FN satt upp, och som omfattar allt från avskaffande av fattigdom och hunger till ökad jämställdhet och en hållbar ekonomisk tillväxt, har BE Group valt ut sex mål som anses vara särskilt relevanta för bolagets verksamhet. Utöver klimatrelaterade mål, som att bekämpa klimatförändringarna  och verka för en mer hållbar konsumtion och produktion, handlar målen  om att arbeta för ökad jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk  tillväxt samt att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

MILJÖPÅVERKAN

BE Group arbetar aktivt med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Miljöfrågor är en integrerad del av verksamheten och grunden i miljöarbetet är en koncernövergripande miljöpolicy. Enheterna arbetar lokalt med de miljöfrågor som är kopplade till verksamheterna och fokus ligger på att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Prioriterade miljöområden för BE Group är:

 • Transporter
  Eftersom nästan hälften av alla transporterna sker på landsväg jobbar koncernen aktivt med att hitta transportföretag som har ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus. Enheterna i Sverige och Finland står för majoriteten av transporterna och samlar in detaljerad data för aktuell bränsleanvändning tillsammans med transportföretagen för att få en ökad kunskap om emissionerna och hur företaget kan påverka dem ur ett miljöperspektiv.
 • Energiförbrukning
  Emissionen av koldioxid i den egna verksamheten sänks genom ökad användning av fossilfria energibärare såsom el, biogas och fjärrvärme samt genom effektiviseringar av energiförbrukningen. Energiförbrukningen påverkas av leveransvolymerna och det är framförallt produktionsverksamheten (materialbearbetning och service) som är energikrävande.
 • Produktionsutsläpp
  BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är effektiv och följs upp kontinuerligt.
 • Avfallshantering
  Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Stålproduktionen är en tung och energikrävande industri men samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

BE
SUSTAINABLE

GRÖNT STÅL

BE Groups ambition är att kunna hjälpa små och medelstora bolag, som oftast köper stål i mindre kvantiteter, att köpa hållbart stål till konkurrenskraftiga priser. Redan idag är 100% klimatkompenserat stål en del av erbjudandet till kunderna. Diskussioner förs med flera europeiska stålproducenter och bolaget följer utvecklingen mot lägre, och till slut noll, utsläpp av fossil koldioxid inom pågående leverantörsprojekt.