ReplicaWatches.to

FÖRETAGSKULTUR

EN UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

BE Groups ambition är att skapa en utvecklande och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna och alla arbetsplatser inom BE Group ska vara säkra och trivsamma och fria från trakasserier och diskriminering. Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång och en förutsättning för att bolaget ska prestera väl.

BE Groups företagskultur bygger på det som definieras som koncernens värderingar. Dessa värderingar ska genomsyra hela organisationen och skapa trygghet och förståelse, ge vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra och till omvärlden och utgöra grunden för en tydlig kommunikation både internt och externt. BE Group har fokuserat på tre ledord för detta arbete och de är dynamiska, transparenta och hållbara.

SAFETY FIRST

Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område på arbetsplatserna och det finns en Safety First policy med en nollvision gällande arbetsplatsolyckor. Grundtanken är att alla olyckor kan förebyggas och säkerheten ska komma först i alla lägen. Enheterna arbetar lokalt med att utvärdera och åtgärda risker i verksamheten samt förebygga olyckor. De har styrdokument på plats och regelbundna uppföljningar, arbetsplatsmöten och utbildningar. Varje olycka och incident rapporteras, utvärderas och följs upp.

UPPFÖRANDEKOD

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) omfattar samtliga verksamheter och medarbetare inom BE Group. De etiska riktlinjerna ger vägledning i det dagliga arbetet för att uppnå gruppens mål samt visar på allas ansvar gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhället. Koden tar bland annat upp frågor som affärsetik, anti-korruption, barnarbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor och kompetensutveckling.

Läs vår uppförandekod (engelska): PDF