BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMAN INOM BE GROUP

Bolagsstämman är BE Groups högst beslutande organ vid vilken samtliga aktieägare har rätt att delta. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ett ombud. 

Årsstämma hålls årligen senast inom sex månader efter respektive räkenskapsårs utgång. Vid bolagsstämman får röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling. Beslut fattas i ett antal centrala ärenden såsom fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst (utdelning) eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, ersättning till styrelse och revisorer, beslut om ny styrelse för tiden intill nästa årsstämma och, i förekommande fall, förändringar i bolagets bolagsordning.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat på en bolagsstämma skall begära detta skriftligen hos styrelsen för BE Group. Ärendet skall därefter tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att begäran kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämman. 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter.