ReplicaWatches.to

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING INOM BE GROUP

BE Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Företaget är bildat och registrerat enligt svensk rätt med firmanamnet BE Group AB (publ) och organisationsnummer 556578-4724. 

Ansvaret för styrning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägare på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör enligt svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag och BE Groups bolagsordning. BE Group har definierat tydliga roller och ansvarsfördelning mellan styrelse och ledning och de olika kontrollorganen. Transparens tillämpas i informationen gentemot ägarna och kapitalmarknaden. 

BE Group har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagsstyrningskoden) från tidpunkten för noteringen på den Nordiska listan på Stockholmsbörsen. I enlighet med Bolagsstyrningskoden kommer en särskild bolagsstyrningsrapport att bifogas till årsredovisningen. I rapporten ska BE Group ange att Bolagsstyrningskoden tillämpas, översiktligt beskriva hur bolaget tillämpat den under det senaste räkenskapsåret, samt även redogöra för eventuella avvikelser från Bolagsstyrningskoden. Skälen för respektive avvikelse ska tydligt redovisas.