ReplicaWatches.to

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är BE Groups högst beslutande organ vid vilken samtliga aktieägare har rätt att delta. På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer och, i förekommande fall, förändringar i bolagets bolagsordning.

BOLAGSSTÄMMAN INOM BE GROUP

Bolagsstämman är BE Groups högst beslutande organ vid vilken samtliga aktieägare har rätt att delta. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ett ombud. 

Årsstämma hålls årligen senast inom sex månader efter respektive räkenskapsårs utgång. Vid bolagsstämman får röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer och, i förekommande fall, förändringar i bolagets bolagsordning.

Kallelse till årsstämma i BE Group ska, enligt aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på BE Groups hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Bolaget tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman). 

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.