ReplicaWatches.to

REVISOR

REVISOR

Vid årsstämman den 20 april 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor i BE Group för en period till och med årsstämman 2024.

Revisorn har löpande kontakt med styrelsens ordförande, revisionsutskottet och koncernledningen. Bolagets revisor skall granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska en revisionsberättelse lämnas till årsstämman av revisorn.

Den interna kontrollen säkerställs genom en god kontrollmiljö i BE Groups organisation. Kontrollmiljön består av verksamhetens processer, aktuella regelverk samt kontroll- och uppföljningsrutiner. BE Group har en enkel organisationsstruktur med tydlig rollfördelning. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar är definierade genom interna instruktioner, reglementen och av styrelsen fastställda policies.