ReplicaWatches.to

VISSELBLÅSNING

HAR DU NÅGOT ATT BERÄTTA FÖR OSS?

BE Group värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. 

Oavsett är det viktigt för oss att problem eller allvarligare frågeställningar kommer fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Vid allvarligare fall som olika typer av missförhållanden, eller där det finns fara för hälsa och liv, är det viktigt att det kommer upp till ytan i god tid.

I det här arbetet är du som medarbetare eller samarbetspartner en nyckelfaktor. Därför erbjuder vi dig möjligheten att visselblåsa till en extern och oberoende rådgivare, med möjlighet att vara helt anonym. 

Följande information beskriver visselblåsarprocessen lite mer översiktligt. För en mer detaljerad och utförlig beskrivning, se vår visselblåsarpolicy.

VISSELBLÅSNING

Ibland är det inte lämpligt utifrån det du behöver berätta att lyfta problemet via den vanliga vägen i vår organisation. Då erbjuder vi dig en möjlighet att använda en säker visselblåsarfunktion. Detta är en viktig säkerhetsventil för både oss och för dig som medarbetare. Just därför använder vi Trumpet, en visselblåsarfunktion där du anonymt och konfidentiellt kan anmäla missförhållanden. 

VAD KAN RAPPORTERAS? 

Det finns begränsningar i lag på vad som får hanteras i en visselblåsarfunktion. Därför får du genom visselblåsarfunktionen rapportera enbart sådant som utgör missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (eller brott mot viss annan lagstiftning) som du har fått kännedom om i ditt arbete hos oss. Vår visselblåsarkanal ska enbart användas för att rapportera om missförhållanden inom vår egen organisation. Allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs, ledarskap, lön eller andra personalärenden är som utgångspunkt inte sådana missförhållanden som ska rapporteras genom en visselblåsarfunktion. Missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram är typiskt sett missförhållanden som påverkar allmänheten i en större utsträckning, såsom ekonomisk brottslighet, miljöbrott och missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa. Om du känner dig osäker kan du exempelvis rådfråga en facklig representant. 

En anmälan via visselblåsarfunktionen Trumpet ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falska eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Anmälningar får inte heller enbart grunda sig på rykten eller hörsägen. Läs mer i vår visselblåsarpolicy.

VEM FÅR GÖRA EN ANMÄLAN? 

En anmälan genom visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, aktieägare som arbetar i verksamheten, alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), konsulter, praktikanter, volontärer och inhyrd personal (bemanningspersonal). 

SÅ HÄR FUNGERAR ÄRENDEHANTERINGEN

Trumpet är en extern visselblåsarfunktion som ger dig en säker process där du som visselblåsare kan vara helt anonym. Om du inte själv skriver ut ditt namn i rapporten går det inte att se vem som lämnat ärendet i funktionen. Trumpet är utvecklat utifrån högsta standard kring sekretess och säkerhet.

Alla ärende tas emot av oberoende externa handläggare med gedigen erfarenhet av att, bedöma, utreda och hjälpa organisationer att hantera olika typer av oegentligheter. Mer information om Trumpet hittar du här.

Trumpet lever upp till de krav som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt svenska visselblåsarlagen (lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

PROCESSEN STEG FÖR STEG: 

  1. Genom att rapportera i Trumpet kan du försäkra dig om att du är helt anonym – ingen vet vem du som rapporterar är, om du inte själv väljer att vara öppen med din identitet.   

  2. När du rapporterar en händelse i funktionen skapas ett krypterat ärende i visselblåsarsystemet till vilket du får en unik krypteringsnyckel. 

  3. Det är alltid en extern oberoende expert – handläggare i visselblåsarfunktionen Trumpet – som tar emot ditt ärende och gör den första bedömningen. Det är bara du och din handläggare som kommer åt din rapport med hjälp av era krypteringsnycklar. 

  4. För att underlätta processen kan du aktivt göra ett val att vara öppen med din identitet gentemot den oberoende handläggaren – men inte mot vår organisation. På så sätt kan du och din handläggare ha en effektiv och säker dialog – ingen annan får reda på vem du är. (Det finns också en möjlighet för dig att även välja att vara öppen med din identitet gentemot vår organisation.)

  5. Efter att din handläggare har gjort sin bedömning, lämnas en rekommendation till vår organisations visselblåsarkommitté. Om någon i kommittén berörs av din rapport, utesluts denna av handläggaren innan kommittén ges access till rapporten och handläggarens rekommendationer. Vilka som ingår i vår visselblåsarkommitté framgår nedan. Visselblåsarkommittén beslutar i sin tur hur ärendet ska tas vidare och vilka åtgärder som ska vidtas.

  6. Handläggare kommunicerar ärendets status och kommitténs beslut till dig genom den säkra krypterade inloggningen på Trumpet. Det är därför viktigt att du sparar krypteringsnyckeln på ett lämpligt sätt. 

SÅ HÄR RAPPORTERAR DU

Du går in på en websida i visselblåsarfunktionen Trumpet och väljer där om du vill göra din anmälan via ett webbformulär, telefon eller brev. Anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan genom Trumpet hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess. Om du vill utesluta att någon har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller mobiltelefon samt besöka tjänsten från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk. 

  • Du startar din anmälan i visselblåsarfunktionen Trumpet genom att klicka på knappen ”Starta din rapportering” nedan. 
  • Du kan även rapportera genom att skriva in adressen begroup.trumpet-whistleblowing.eu/ på valfri enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) för att komma till visselblåsarsidan.  

I Trumpets system får du en tydlig guidning genom hela processen. Svar på de vanligaste frågorna finns att läsa vid varje steg.

Om du väljer att lämna din anmälan genom telefon eller brev är det viktigt att du lämnar någon form av kontaktuppgifter så att ärendehandläggarna kan ge dig dina inloggningsuppgifter till ärendesidan i Trumpet. Det är på ärendesidan som ärendehandläggarna kommer lämna återkoppling kring hur ärendet fortskrider. Om du vill vara anonym även mot Trumpet är det viktigt att du noga överväger vilka kontaktuppgifter du lämnar. 

Du kan även lämna din anmälan genom ett fysiskt möte. Om du vill begära ett fysiskt möte så ta kontakt med Trumpet genom webbformuläret, telefon eller brev. Om du vill rapportera genom ett fysiskt möte kan anonymitet inte utlovas, och du bör vara medveten om att den person du kan få träffa kan vara direkt anställd av oss. 

RAPPORTERING TILL MYNDIGHETER

Utöver att använda vår egen visselblåsarkanal har du möjlighet att lämna din anmälan till en myndighet. Detta kallas ”extern rapportering”. Vid extern rapportering får du samma skydd som om du använder vår egen visselblåsarkanal och du kan rapportera om samma typ av missförhållanden som beskrivs ovan. 

Tänk på att olika myndigheter ansvarar för rapporter om missförhållanden på olika områden. Exempelvis hanterar Integritetsskydds-myndigheten rapporter om överträdelser av personuppgifts-lagstiftning. Vilka förfaranden som tillämpas samt vilka tillvägagångs-sätt du kan använda för att rapportera kan variera mellan olika myndigheter, men du kommer alltid att kunna lämna din anmälan muntligen, skriftligen eller genom ett fysiskt möte.  

Det finns en stor mängd olika myndigheter som har i uppdrag att sköta de externa rapporteringsförfarandena på olika områden. För en uttömmande lista över vilka myndigheter som ansvarar för vilka områden, samt för kontaktuppgifter till respektive myndighet, hänvisar vi dig till Arbetsmiljöverkets hemsida (Länk: Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket (av.se)).