FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2018 2019 2020
Nettoomsättning 4 803 4 359 3 672
Kostnad för sålda varor -4 134 -3 754 -3 124
Bruttoresultat 669 605 548
       
Försäljningskostnader -402 -389 -371
Administrationskostnader -125 -128 -110
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -14 -3 -35
Andel av resultat i joint venture 4 3 7
Rörelseresultat 132 88 39
       
Finansiella poster -16 -16 -28
Resultat före skatt 116 72 11
       
Skatt -36 -22 -7
Periodens resultat 80 50 4
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 9 2 3
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 29 27 23
       
Resultat per aktie, SEK 6,13 3,87 0,33
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,13 3,87 0,33
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2018 2019 2020
Periodens resultat 80 50 4
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser 21 31 -21
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -15 -36 0
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 4 8 0
Summa övrigt totalresultat 10 3 -21
Periodens totalresultat 90 53 -17