FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2019 2020 2021
Nettoomsättning 4 359 3 672 5 388
Kostnad för sålda varor -3 754 -3 124 -4 286
Bruttoresultat 605 548 1 102
       
Försäljningskostnader -389 -371 -418
Administrationskostnader -128 -110 -110
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -3 -35 -18
Andel av resultat i joint venture 3 7 65
Rörelseresultat 88 39 621
       
Finansiella poster -16 -28 -17
Resultat före skatt 72 11 604
       
Skatt -22 -7 -109
Periodens resultat 50 4 495
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 3 2
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 27 23 23
       
Resultat per aktie, SEK 3,87 0,33 38,10
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,87 0,33 38,10
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2019 2020 2021
Periodens resultat 50 4 495
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser 31 -21 13
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -36 0 -
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 8 0 -
Summa övrigt totalresultat 3 -21 13
Periodens totalresultat 53 -17 508