ReplicaWatches.to

FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2021 2022 2023
Nettoomsättning 5 388 6 875 5 328
Kostnad för sålda varor -4 286 -5 866 -4 784
Bruttoresultat 1 102 1 009 544
       
Försäljningskostnader -418 -482 -473
Administrationskostnader -110 -134 -131
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -18 -9 -15
Andel av resultat i joint venture 65 34 23
Rörelseresultat 621 418 -52
       
Finansiella poster -17 -18 -23
Resultat före skatt 604 400 -75
       
Skatt -109 -76 15
Periodens resultat 495 324 -60
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 4 3
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 23 21 24
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 93 90 94
       
Resultat per aktie, SEK 38,10 24,96 -4,59
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 38,10 24,96 -4,59
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2021 2022 2023
Periodens resultat 495 324 -60
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser 13 56 3
Summa övrigt totalresultat 13 56 3
Periodens totalresultat 508 380 -57