ReplicaWatches.to

FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2020 2021 2022
Nettoomsättning 3 672 5 388 6 875
Kostnad för sålda varor -3 124 -4 286 -5 866
Bruttoresultat 548 1 102 1 009
       
Försäljningskostnader -371 -418 -482
Administrationskostnader -110 -110 -134
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -35 -18 -9
Andel av resultat i joint venture 7 65 34
Rörelseresultat 39 621 418
       
Finansiella poster -28 -17 -18
Resultat före skatt 11 604 400
       
Skatt -7 -109 -76
Periodens resultat 4 495 324
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 3 2 4
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 23 23 21
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 89 93 90
       
Resultat per aktie, SEK 0,33 38,10 24,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,33 38,10 24,96
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2020 2021 2022
Periodens resultat 4 495 324
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser -21 13 56
Summa övrigt totalresultat -21 13 56
Periodens totalresultat -17 508 380