ReplicaWatches.to

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

JUSTERADE RESULTATMÅTT

Underliggande bruttoresultat

Underliggande bruttoresultat är redovisat bruttoresultat justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).

Jämförelsestörande poster

Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär, där en redovisning tillsammans med övriga poster i rapporten över koncernens totala resultat hade givit en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten för en utomstående betraktare. Ersätter tidigare begrepp ”poster av engångskaraktär”.

JUSTERADE MARGINALMÅTT

Underliggande bruttomarginal

Underliggande bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Underliggande rörelsemarginal

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.

KAPITALSTRUKTUR

Nettoskuld exkl. IFRS 16

Räntebärande skulder exkl. leasingskulder enl. IFRS 16 minskade med likvida medel samt finansiella anläggningstillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad 
exkl. IFRS 16

Nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital exkl. IFRS 16.

Rörelsekapital

Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder.

Rörelsekapital (genomsnittligt)

Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

Eget kapital exkl. IFRS 16 plus räntebärande skulder exkl. leasingskulder enl. IFRS 16.

Sysselsatt kapital (genomsnittligt)
exkl. IFRS 16

Eget kapital exkl. IFRS 16 plus räntebärande skulder exkl. leasingskulder enl. IFRS 16. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Rörelsekapitalbindning

Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt.

AVKASTNING

Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

Rörelseresultat exkl. IFRS 16 justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16.

DATA PER AKTIE

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Antal aktier vid periodens slut

Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.

TILLVÄXT

Omsättningstillväxt

Förändringen av rörelsens nettoomsättning i förhållande till föregående period i procent.

ÖVRIGT

Lagervinster och -förluster

Skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris.


För övriga definitioner av nyckeltal hänvisas till avlämnad årsredovisning för 2022.