ReplicaWatches.to

KLIMATINITIATIV

MINSKA KLIMATPÅVERKAN

BE Group arbetar proaktivt med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Miljöfrågor är en integrerad del av verksamheten och enheterna arbetar lokalt med de miljöfrågor som är kopplade till verksamheterna och fokus ligger på att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering. Samtliga verksamheter är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

PRIORITERADE MILJÖOMRÅDEN

Under de senaste åren har bolaget vidtagit en rad åtgärder för att minska verksamhetens energiberoende och minska utsläppen av koldioxid. Prioriterade miljöområden för BE Group är:

 • Transporter
  En av bolagets stora utmaningar är optimering av transporter då nästan hälften av alla transporterna sker på landsväg. De arbetar lokalt med detta då förutsättningarna varierar mellan de olika länderna. Bolagen arbetar aktivt med att hitta transportföretag som har ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus. Enheterna i Sverige och Finland står för majoriteten av transporterna och samlar, tillsammans med transportföretagen, in detaljerad data för aktuell bränsleanvändning för att få en ökad kunskap om emissionerna och hur företaget kan påverka dem ur ett miljöperspektiv.
 • Energiförbrukning
  Emissionen av koldioxid i den egna verksamheten sänks genom ökad användning av fossilfria energibärare såsom el, biogas och fjärrvärme samt genom effektiviseringar av energiförbrukningen. Energiförbrukningen påverkas av leveransvolymerna och det är framförallt produktionsverksamheten (materialbearbetning och service) som är energikrävande.
 • Produktionsutsläpp
  BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är effektiv och följs upp kontinuerligt.
 • Avfallshantering
  Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Stålproduktionen är en tung och energikrävande industri men samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

HÅLLBARHETS-
RAPPORT

Läs vår hållbarhetsrapport, som är en del av årsredovisningen för 2022, här: PDF