ReplicaWatches.to

VISION OCH VÄRDERINGAR

EN PROFESSIONELL SAMARBETSPARTNER

Vår målsättning är att vara bäst på de marknader där vi är aktiva. I vår affärsidé ligger inte bara att vi ska vara en ledande aktör när det gäller att köpa, sälja och bearbeta stål, vi ska dessutom vara en professionell samarbetspartner till våra kunder. Vi ska vara ett stöd i deras utveckling, hjälpa dem att identifiera såväl styrkor som svagheter och kunna erbjuda den bästa lösningen när det gäller tillgänglighet, kompetens och leveranssäkerhet. Vi ska vara ledande när det gäller försäljning och kundupplevelse. Med fokus på lönsamhet och med kundens bästa för ögonen ska vi arbeta som ett lag för att uppnå de mål vi satt upp.

VISION

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader vi är verksamma.

AFFÄRSIDÉ

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

VÄRDERINGAR

Genomtänkta och väl förankrade värderingar är en förutsättning för utveckling och framgång. Företagets värderingar ska genomsyra hela organisationen, allt som sägs och görs och alla de beslut som fattas. De är ramarna som håller ihop verksamhetens olika delar, som svetsar samman och tar ut den gemensamma färdriktningen för all personal. Värderingarna skapar trygghet och förståelse, ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra och till omvärlden, och de utgör grunden för en tydlig kommunikation både internt och externt. Inom BE Group har vi de senaste åren arbetat med att identifiera, formulera och utvärdera de värderingar som ska ligga till grund för verksamheten. Dessa är:

  • Dynamiska - Innovativ och handlingskraftig
  • Transparenta - Prestation och ledarskap
  • Hållbara - Miljö, personal och lönsamhet

DYNAMISKA

I en pressad och hårt konkurrensutsatt bransch gäller det att snabbt kunna ställa om och anpassa sig efter marknadens önskemål och behov. Det handlar om att vara flexibla, innovativa och handlingskraftiga. För detta krävs en stabil grund att utgå ifrån, och just detta är något som vi investerat mycket i de senaste åren. Dynamiska innebär att vi ska vara lyhörda och nyfikna samtidigt som vi aldrig tvekar att ifrågasätta ”gamla” sanningar när så krävs. Tillsammans med våra samarbetspartners ska vi kontinuerligt söka efter nya metoder och möjligheter som kan bidra till att utveckla såväl vårt eget som våra kunders erbjudande.

TRANSPARENTA

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Därför är det vår övertygelse att när vi samarbetar och delar med oss till varandra av kunskaper och erfarenheter, så skapar vi också bästa tänkbara förutsättningar för utveckling och förbättring. Genom samarbete lär vi oss av varandra, vi identifierar de områden som kan förbättras och tillsammans hittar vi lösningar på de eventuella frågetecken och problem som uppstår längs vägen. För oss handlar transparens om att sätta upp tydliga mål och ha en gemensam syn på förväntningar och prestation. Av erfarenhet vet vi att öppenhet, ärlighet och tydlighet vinner i längden.

HÅLLBARA

Av de ledord som ligger till grund för BE Groups värderingar är hållbara förmodligen det allra viktigaste, eftersom det ska genomsyra allt vi gör och alla de beslut som vi fattar – både på kort och på lång sikt. Hållbarhet är grunden för att vi ska fortsätta vara ett långsiktigt framgångsrikt företag. Det handlar dels om att minimera vår påverkan på miljön och klimatet, dels om att agera ansvarsfullt och respektfullt i relation till både anställda och våra externa samarbetspartners. Men hållbarhet handlar också om att vara lönsamma, göra kloka investeringar och säkra verksamheten på lång sikt.