VISION OCH VÄRDERINGAR

Vår målsättning är att vara bäst på de marknader där vi är aktiva. I vår affärsidé ligger inte bara att vi ska vara en ledande aktör när det gäller att köpa, sälja och bearbeta stål, vi ska dessutom vara en professionell samarbetspartner till våra kunder. Vi ska vara ett stöd i deras utveckling, hjälpa dem att identifiera såväl styrkor som svagheter och kunna erbjuda den bästa lösningen när det gäller tillgänglighet, kompetens och leveranssäkerhet. Vi ska vara ledande när det gäller försäljning och kundupplevelse. Med fokus på lönsamhet och med kundens bästa för ögonen ska vi arbeta som ett lag för att uppnå de mål vi satt upp.

VISION

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader vi är verksamma.

AFFÄRSIDÉ

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

VÄRDERINGAR

Genomtänkta och väl förankrade värderingar är en förutsättning för utveckling och framgång. Företagets värderingar ska genomsyra hela organisationen, allt som sägs och görs och alla de beslut som fattas. De är ramarna som håller ihop verksamhetens olika delar, som svetsar samman och tar ut den gemensamma färdriktningen för all personal. Värderingarna skapar trygghet och förståelse, ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra och till omvärlden, och de utgör grunden för en tydlig kommunikation både internt och externt. Inom BE Group har vi de senaste åren arbetat med att identifiera, formulera och utvärdera de värderingar som ska ligga till grund för verksamheten. Dessa är:

  • Dynamiska - Innovativ och handlingskraftig
  • Transparenta - Prestation och ledarskap
  • Hållbara - Miljö, personal och lönsamhet