ReplicaWatches.to

Tidigare årsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2021

BE Group AB's årsstämma hölls den 20 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler gällande under år 2021.

Pressrelease
Protokoll (pdf)

Relaterade dokument

Kallelse (pdf)
Poströstningsformulär (pdf)
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman i BE Group AB 2021 (pdf)
Ersättningsrapport 2020 (pdf)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (pdf)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) (pdf)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019

BE Groups extra bolagsstämma hölls i Malmö den 18 september 2019. 

Pressrelease
Protokoll

Relaterade dokument

Kallelse (pdf)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2014

BE Groups extra bolagsstämma hölls tisdagen den 11 februari 2014 i Malmö.

Protokoll (pdf)

Övriga relaterade dokument

Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)
Styrelsens beslut om slutliga nyemissionsvillkor (pdf)
Styrelsens beslut om nyemission av aktier (pdf)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL (pdf)