STYRELSE

STYRELSEN

BE Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, vilka väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter inte val av suppleanter.

Bolagets styrelse utgörs av fem ledamöter valda av årsstämman den 20 april 2021: Jörgen Zahlin, ordförande för styrelsen, Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson och Petter Stillström.

Samtliga fem årsstämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till BE Group och bolagsledningen. Samtliga årsstämmovalda ledamöter, med undantag av Petter Stillström, är även att betrakta som oberoende i förhållande till BE Groups större ägare.
 

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som bland annat klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta underbyggda beslut. Läs mer om styrelsens arbete i Bolagsstyrningsrapporten.
 


JÖRGEN ZAHLIN

Ordförande
Född 1964
I styrelsen sedan 2013 (ordförande sedan sept 2019)

Övriga uppdrag: VD och koncernchef i OEM International. Ordförande och ledamot i flertalet bolag inom OEM-koncernen
Tidigare erfarenhet: Verksam inom OEM-koncernen sedan 1985. VD sedan 2000 och koncernchef sedan 2002
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 12 000
Aktieinnehav närstående: 0

CARINA ANDERSSON

Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2018

Övriga uppdrag: Ledamot i Beijer Alma, Gränges, Systemair och Detection Technology
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i bland annat Sandvik, Ramnäs Bruk och Fagersta Stainless
Utbildning: Bergsingenjör
Aktieinnehav: 2 000
Aktieinnehav närstående: 0

LARS OLOF NILSSON

Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2006

Övriga uppdrag: Partner Evli Corporate Finance AB. Ordförande i Kaptensbacken (eget bolag) samt i NSS Group AB. Ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.
Tidigare erfarenhet: Anställningar i Trelleborgkoncernen, bland annat som finansdirektör och ansvarig för koncernstab Finans samt koncernstab Affärsutveckling
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 3 282
Aktieinnehav närstående: 0

MATS O PAULSSON

Ledamot
Född 1958
I styrelsen sedan 2020

Övriga uppdrag: Ordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB och Svevia AB, ledamot i Nordic Waterproofing AS och Bösarps Grus & Torrbruk AB.
Tidigare erfarenhet: VD för Bravida, Strabag Scandinavia och Peab Industri och tidigare styrelseledamot i bland annat Acando, Paroc OY och Ramirent Plc.
Utbildning: Civilingenjör
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0

PETTER STILLSTRÖM

Ledamot
Född 1972
I styrelsen sedan 2012

 

Övriga uppdrag: VD och ledamot i AB Traction. Styrelseordförande i Nilörngruppen, OEM international och Softronic samt ledamot i Hifab Group. Därtill ledamot i koncernbolag inom Traction och privata ägarbolag.
Tidigare erfarenhet: Verksam inom corporate finance, AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001
Utbildning: Ekonomie Magister
Aktieinnehav: 50 000 (via kapitalförsäkring)
Aktieinnehav närstående: 3 177 894