ReplicaWatches.to

SOCIALT ANSVAR

EN UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

BE Groups ambition är att skapa en utvecklande och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna och alla arbetsplatser inom BE Group ska vara säkra och trivsamma och fria från trakasserier och diskriminering. Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång och en förutsättning för att bolaget ska prestera väl.

BE Groups företagskultur bygger på det som definieras som koncernens värderingar. Dessa värderingar ska genomsyra hela organisationen och skapa trygghet och förståelse, ge vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra och till omvärlden och utgöra grunden för en tydlig kommunikation både internt och externt. BE Group har fokuserat på tre ledord för detta arbete och de är dynamiska, transparenta och hållbara.

SAFETY FIRST

Hälsa och säkerhet är ett högt prioriterat område på våra arbetsplatser och det finns en policy med en nollvision gällande arbetsplatsolyckor kallad Safety First. Grundtanken är att alla olyckor kan förebyggas och säkerheten ska komma först i alla lägen. Enheterna arbetar lokalt med att utvärdera och åtgärda risker i verksamheten samt förebygga olyckor. Styrdokument är fastställda och det genomförs regelbundet uppföljningar, arbetsplatsmöten och utbildningar. Varje olycka och incident rapporteras, utvärderas, åtgärdas och följs upp.

DEL AV SAMHÄLLET

BE Group strävar efter att vara en aktiv del av samhället kring våra enheter. Detta sker genom olika aktiviteter såsom sponsring av lokala idrottsklubbar, ordna praktikplatser och sommarjobb samt samarbeta kring examensarbeten.

UPPFÖRANDEKOD

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) omfattar samtliga verksamheter och medarbetare inom BE Group. De etiska riktlinjerna ger vägledning i det dagliga arbetet för att uppnå gruppens mål samt visar på allas ansvar gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhället. Koden tar bland annat upp frågor som affärsetik, anti-korruption, barnarbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor och kompetensutveckling.

Läs vår uppförandekod (engelska): PDF