ReplicaWatches.to

BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING FÖR BE GROUP AB (PUBL)

Organisationsnummer 556578-4724

Antagen på årsstämma den 20 april 2021.

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är BE Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall, direkt eller indirekt, idka handels- och fabriksrörelse inom stål- och byggnadsbranscherna, äga och förvalta aktier, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, utan suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd 
3) Godkännande av dagordning 
4) Val av en eller två protokolljusterare 
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8) Fastställande av arvoden till styrelsen samt, i förekommande fall, revisorer 
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorsuppleanter 
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket i aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ladda ner bolagsordningen (pdf)