ReplicaWatches.to

VALBEREDNING

VALBEREDNINGSINSTRUKTION

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, som utöver styrelsens ordförande, skall utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti respektive år, baserat på bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per denna dag. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall de därnäst största aktieägarna beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till dess första möte. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämman eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

  • Ordförande vid bolagsstämma 
  • Antal styrelseledamöter 
  • Styrelseledamöter och styrelseordförande 
  • Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter 
  • Eventuellt arvode för utskottsarbete 
  • Revisorer 
  • Arvode till revisorerna 

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer angående bolagets valberedning ska gälla till dess årsstämman beslutar annat.

BE GROUP AB:S VALBEREDNING

I valberedningen inför årsstämma 2024 ingick:

Petter Stillström, AB Traction  
Alf Svedulf, Svedulf Fastighets AB
Johan Ahldin
Jörgen Zahlin, styrelseordförande BE Group AB    

Årsstämma i BE Group AB (publ) hölls den 18 april 2024 i Malmö.